Wydział Operacyjno-Szkoleniowy

Naczelnik Wydziału

st. kpt. mgr inż. Łukasz Białończyk

Starszy Inspektor Sztabowy

mł. asp. lic. Michał Szwed

Powiatowe Stanowisko Kierowania

DYŻURNY OPERACYJNY: asp. sztab. Piotr Budzowski
P.O. DYŻURNY OPERACYJNY: st. kpt. mgr inż. Marcin Gąska
DYŻURNY OPERACYJNY: st. asp. Krzysztof Mędrala
DYŻURNY OPERACYJNY: st. asp. Arkadiusz Kachel
DYŻURNY OPERACYJNY: kpt. inż. Adrian Zembol

Zadania wydziału:

1) analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie komendy powiatowej do organizacji działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych;

2) opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;

3) przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie zgłoszeń do właściwych służb;

4) koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze powiatu;

5) przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo – gaśniczych;

6) analizowanie stanu wyposażenia jednostek ratowniczo – gaśniczych i innych jednostek ksr-g oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;

7) zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami ksr-g na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa;

8) sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ksr-g, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń;

9) współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;

10) przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych;

11) nadzorowanie gotowości operacyjnej jrg oraz innych podmiotów ksr-g, analizowanie gotowości operacyjno – technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie;

12) przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej jrg oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych;

13) przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;

14) koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania ksr-g;

15) prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład ksr-g na obszarze działania;

16) nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą powiatową;

17) bieżące informowanie rzecznika prasowego komendanta powiatowego szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w powiecie i postępie akcji ratowniczych;

18) integracja działań operacyjnych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz podmiotów tworzących i wspomagających krajowy system ratowniczo-gaśniczy na terenie powiatu;

19) koordynacja wszelkich działań ratowniczych na obszarze powiatu w zakresie czynności operacyjnych wynikających z konieczności podjęcia działań przez jednostki krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i innych podmiotów ratowniczych;

20) wypracowywanie nowych narzędzi i technik usprawniających działanie PSK;

21) analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;

22) zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;

23) nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz wykorzystywanych w działalności komendy powiatowej;

24) współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych;

25) planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g nowoczesnych technik informatycznych;

26) sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki;

27) wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych;

28) systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej komendy powiatowej;

29) realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych;

30) administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych;

31) utrzymanie w sprawności istniejących w komendzie powiatowej systemów teleinformatycznych;

32) nadzór nad stroną internetową komendy powiatowej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną.