RODO

Administratorem danych osobowych jest:

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej

w Suchej Beskidzkiej

34-200 Sucha Beskidzka, ul. Makowska 26

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest:

bryg. Marcin Wolanin

Z inspektorem można skontaktować się poprzez e-mail:

daneosobowe@straz.krakow.pl

INFORMACJA DOT. DANYCH PRZETWARZANYCH W ZWIĄZKU Z PRZYJMOWANIEM ZGŁOSZEŃ ORAZ PROWADZENIEM DZIAŁAŃ RATOWNICZO-GAŚNICZYCH

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z OBSŁUGĄ PETENTÓW

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOT. MONITORINGU WIZYJNEGO W POJAZDACH ORAZ OBIEKTACH

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM