Przygotuj się do okresu grzewczego!

Powiększ obraz

Jak co roku, mając na uwadze występowanie coraz niższych temperatur zwracamy się z apelem do wszystkich mieszkańców powiatu suskiego o zachowanie szczególnej rozwagi podczas korzystania z urządzeń grzewczych. Występowanie bardzo niskich temperatur skutkuje większą liczbą pożarów obiektów mieszkalnych spowodowanych nieprawidłową eksploatacją urządzeń grzewczych.

W sezonie grzewczym 2019/2020 na terenie powiatu suskiego powstały 62 pożary w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. W 37 przypadkach prawdopodobną przyczyną pożaru była nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe.

Wystarczy jakieś niedopatrzenie, wadliwy stan techniczny systemów wentylacyjnych, dymowych, spalinowych czy też urządzeń grzewczych albo nieszczęśliwy zbieg okoliczności i może dojść do wybuchu, pożaru lub zaczadzenia. Zaczadzenie może być również spowodowane tym, że w okresie zimowym większość osób uszczelnia otwory okienne i drzwiowe przed zimnem. Ogranicza się przez to wymianę powietrza, a tym samym nie dostarcza się wystarczających ilości tlenu do budynku. Prowadzi to do niepełnego spalania paliwa w urządzeniach grzewczych, a produktem takiego spalania jest tlenek węgla potocznie zwany czadem, który emitowany jest do pomieszczeń wskutek braku odpowiedniej wentylacji.

Dlatego apelujemy o dbanie przewody dymowe zgodnie z poniższymi przepisami.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 Nr 109 poz. 719)

  • 34. 1. W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:

1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych -co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 -co najmniej raz na 3 miesiące;

3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 –co najmniej raz na 6 miesięcy.

  1. W obiektach lub ich częściach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.
  1. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie.
  1. Przepisu ust. 3 nie stosuje się przy usuwaniu zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1333)

Art. 62

  1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

1) okresowej co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

  1. c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)

  1. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, powinni przeprowadzać:

1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim –w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych

2) osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności –w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stających oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych